Wizja

Szkoły i instytucje jako miejsca kształtowania solidarnego, zaangażowanego społeczeństwa, doceniającego i czerpiącego z różnorodności swoich obywatelek i obywateli.

Misja

Misją Fundacji Edukacyjnej ODiTK jest towarzyszenie szkołom i instytucjom w tworzeniu w nich środowiska sprzyjającego kształtowaniu takich postaw jak otwartość, partycypacja, solidarność społeczna.

Działania

Tworzymy, propagujemy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania z zakresu budowania włączających, zaangażowanych, solidarnych społeczności.

Wspieramy w dokonywaniu diagnozy zasobów i potrzeb, a także ewaluacji.

Towarzyszymy we wdrażaniu zmian i wspieramy w sytuacjach trudnych poprzez facylitację, mediację, coachingi.