Zapytanie ofertowe 05/2021/ASPE/FEO

29.12.2021

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 05/2021/ASPE/FEO.

Wyniki dostępne na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82990?sekcja=oferty

oraz pod linkiem: Wyniki postepowania nr: 05/2021/ASPE/FEO

 

07.12.2021

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na stworzeniu i wdrożeniu portalu internetowego służącego przeprowadzeniu badań  w trakcie realizacji pilotażu usług Asystentów uczniów o specjalnych potrzebach [ASPE]  oraz popularyzacji wiedzy o usługach ASPE i edukacji włączającej, dalej „Usługi”, w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82990?sekcja=ogloszenie

  1. Zapytanie ofertowe 05/2021/ASPE/FEO Pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 05/2021/ASPE/FEO Pobierz
  3. Załącznik 3 do zapytania ofertowego 05/2021/ASPE/FEO Pobierz
  4. Załącznik 2 do zapytania ofertowego 05/2021/ASPE/FEO Pobierz
  5. Załącznik 4 do zapytania ofertowego 05/2021/ASPE/FEO Pobierz
  6. Załącznik 5 do zapytania ofertowego 05/2021/ASPE/FEO Pobierz
  7. Wzór umowy do zapytania ofertowego 05/2021/ASPE/FEO Pobierz