Zapytanie ofertowe 06/2022/ASPE/FEO

02.02.2022r.

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 06/2022/ASPE/FEO.

Wyniki dostępne na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89160?sekcja=oferty

oraz pod linkiem: Wyniki postepowania nr: 06/2022/ASPE/FEO

 

21.01.2022

Zapraszamy do składania ofert na usługę obsługi technicznej /informatycznej/ podczas realizacji wirtualnych wizyt studyjnych wraz z zapewnieniem platformy do poprowadzenia wirtualnych wizyt studyjnych (dla uczestników wizyt oraz prowadzących wizytę)  w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89160

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe nr 06/2022/ASPE/FEO
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 06/2022/ASPE/FEO
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 06/2022/ASPE/FEO
  4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 06/2022/ASPE/FEO
  5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 06/2022/ASPE/FEO