Zapytanie ofertowe 04/2021/ASPE/FEO

Logo projektu. Rozsypane figury geometryczne o różnych kształtach i kolorach, a przy nich czarnymi, pogrubionymi literami napis ASPE

02.12.2021

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania nr 04/2021/ASPE/FEO.

Wyniki dostępne na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79900?sekcja=oferty

oraz pod linkiem: Wyniki postępowania nr 04/2021/ASPE/FEO

 

 

23.11.2021

Informujemy, że w związku ze zmianami w zapisach zapytania 04/2021/ASPE/FEO oraz jednego z załączników do tego zapytania  termin na składanie ofert ulega  wydłużeniu do dnia 29.11.2021 r. Zmienione zapytanie i załącznik można pobrać tu lub wprost ze strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79900

1. Zapytanie ofertowe nr 04_2021_ASPE_FEO_zmiana z dnia 23.11.2021r. Pobierz

2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 04_2021_ASPE_FEO_zmiana z dnia 23.11.2021r. Pobierz

 

19.11.2021

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego na usługę nagrania 9 filmów szkoleniowych, które stanowią część cyklu szkoleń dla Asystentów Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół na podstawie gotowych scenariuszy zajęć w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Sykl szkoleń realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

  1. Zapytanie ofertowe nr 04/2021/ASPE/FEO Pobierz

  2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 04/2021/ASPE/FEO Pobierz

  3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 04/2021/ASPE/FEO Pobierz

  4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 04/2021/ASPE/FEO Pobierz

  5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 04/2021/ASPE/FEO Pobierz