Zapytanie ofertowe nr 11/2022/ASPE/FEO

14.12.2022

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 11/2022/ASPE/FEO.

Wyniki dostępne na Bazie konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136522?sekcja=ogloszenie

oraz pod linkiem: Wyniki postępowania nr 11_2022_ASPE_FEO

 

25.11.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół zatrudniających ASPE  w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136522

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe nr 11/2022/ASPE/FEO

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 11/2022/ASPE/FEO

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 11/2022/ASPE/FEO

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 11/2022/ASPE/FEO

5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 119/2022/ASPE/FEO

6. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 11/2022/ASPE/FEO