Zapytanie ofertowe 01/2021/ASPE/FEO

Logo projektu. Rozsypane figury geometryczne o różnych kształtach i kolorach, a przy nich czarnymi, pogrubionymi literami napis ASPE

 

06.09.2021

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało postepowanie nr: 01/2021/ASPE/FEO.

Rozstrzygnięcie dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62532?sekcja=oferty

lub: Wyniki zapytania ofertowego

12.08.2021

Informujemy iż termin naboru ofert został przedłużony do dnia 20.08.2021r. Zmienione zapytanie ofertowe znajduje się poniżej oraz w ogłoszeniu na bazie konkurencyjności pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62532

Zapytanie ofertowe wersja z dnia 12.08.2021

03.08.2021

Zapraszamy do składania ofert na usługę przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu. Konkurs grantowy  jest częścią projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” (w skrócie Projekt ASPE). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu http://asystentspe.pl/.

Projekt ASPE realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62532

oraz  jest dostępne w siedzibie Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 Formularz o braku powiązań z Beneficjentem
  3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
  5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

 

Od lewej kolejno loga Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej