Zapytanie ofertowe 12/2022/ASPE/FEO

21.12.2022

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 12/2022/ASPE/FEO.

Wyniki dostępne na Bazie konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138851?sekcja=oferty

oraz pod linkiem: Wyniki postępowania nr 12_2022_ASPE_FEO

 

13.20.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi dostosowania istniejących scenariuszy zajęć na potrzeby ich realizacji w formie filmów edukacyjnych (webinarów) wraz z przygotowaniem testu wiedzy z zajęć oraz zapewnienie prowadzących webinary (osoby/osób występujących w filmach edukacyjnych) w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138851

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 12/2022/ASPE/FEO
2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 12/2022/ASPE/FEO
3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 12/2022/ASPE/FEO
4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 12/2022/ASPE/FEO
5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 12/2022/ASPE/FEO
6. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 12/2022/ASPE/FEO