Zapytanie ofertowe 02/2021/ASPE/FEO

Logo projektu. Rozsypane figury geometryczne o różnych kształtach i kolorach, a przy nich czarnymi, pogrubionymi literami napis ASPE

 

08.11.2021

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  nr 02/2021/ASPE/FEO.
Wyniki dostępne TU

08.10.2021

W zapytaniu ofertowym wprowadzono w dniu 8 października 2021 zmianę w punkcie II ustęp 2.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 002/2021/ASPE/FEO zmiana z dnia 08.10.2021r. Pobierz

05.10.2021

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego na usługę dostosowania istniejących scenariuszy zajęć na potrzeby ich realizacji w formie filmów edukacyjnych (webinarów) wraz z przygotowaniem testu wiedzy z zajęć oraz zapewnienie
prowadzących webinary (osoby/osób występujących w filmach edukacyjnych) w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.

Szkolenia ASPE będą realizowane w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” (w skrócie Projekt ASPE). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu http://asystentspe.pl/.

Projekt ASPE realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Niniejsze Zapytanie Ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,

oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego.

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/2021/ASPE/FEO Pobierz

  2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 02/2021/ASPE/FEO Pobierz

  3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 02/2021/ASPE/FEO Pobierz

  4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 02/2021/ASPE/FEO Pobierz

  5. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 02/2021/ASPE/FEO Pobierz

  6. Zapytanie ofertowe nr 02/2021/ASPE/FEO Pobierz

  7. Wyjściowe materiały ORE Pobierz

 

Od lewej kolejno loga Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej