Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:
  • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
  • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziecie Państwo na stronie http://asystentspe.pl/

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Projekt realizuje partnerstwo w składzie :

  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie