Zapytanie ofertowe 03/2021/ASPE/FEO

 

Logo projektu. Rozsypane figury geometryczne o różnych kształtach i kolorach, a przy nich czarnymi, pogrubionymi literami napis ASPE

09.11.2021

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 16.11.2021r.

Zapytanie ofertowe nr 03_2021_ASPE_FEO zmiana z dnia 09.11.2021 Pobierz

29.10.2021

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającej na stworzeniu i wdrożeniu portalu internetowego służącego przeprowadzeniu badań   w trakcie realizacji pilotażu usług Asystentów uczniów o specjalnych potrzebach [ASPE] i świadczenia usług wsparcia technicznego oraz popularyzacji wiedzy o usługach ASPE i edukacji włączającej, dalej „Usługi”, w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77013

1. Zapytanie ofertowe 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

3. Załącznik 3 do zapytania ofertowego 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

4. Załącznik 2 do zapytania ofertowego 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

5. Załącznik 4 do zapytania ofertowego 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

6. Załącznik 5 do zapytania ofertowego 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

7. Wzór umowy do zapytania ofertowego 03/2021/ASPE/FEO Pobierz

Od lewej kolejno loga Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej